Studium


Charakter předmětu:


Geografii (známou pod starším a nepřesným názvem „zeměpis“) není  jednoduché charakterizovat (definovat) jednou větou. Pokusme se tedy vysvětlit, co je podstatné pro tuto přírodní disciplínu.

Geografie je komplexní vědou na pomezí přírodních, společenských a technických věd. Jedná se o široké spektrum nejrůznějších oborů, které se navzájem prolínají a ovlivňují.  

Geografie podléhá ve své škále záběru největšímu množství změn a údajů. Co bylo faktem před 10 lety, už dávno nemusí platit – viz:
  • představy o stavbě, složení a vzdálenosti nebeských těles
  • vznik nových státních útvarů na planetě
  • změna struktury hospodářství kteréhokoliv státu
  • změna politického systému
  • vývoj nových technologií spjatých s monitorováním přírodních jevů (ENSO)
  • vznik, ale také zánik politických, ekonomických aj struktur veškerého společenského života
Uvedený výčet příkladů je jen nepatrným zlomkem často velmi složitých a nepřehledných vztahů, jež podléhají aktualizaci každým dnem. Proto nemůže učit geografii každý (velmi zavádějící představa). Zároveň je potřeba změny systematicky třídit, registrovat a umět se v nich orientovat.

CO TO TEDY JE:

Jedná se o komplexní soubor vědeckých disciplín zabývajících se krajinnou sférou, vztahy mezi systémem přírodního prostředí a systémem lidské společnosti v prostoru a čase, jejich složkami a geosystémy.

Objasňuje pravidelnosti, zákonitosti v rozmístění kvalitativně různých jevů se zaměřením na vzájemné působení společnosti a přírodního prostředí.

Studium jevů, vazeb, souvislostí a faktorů, důsledků a příčin, je charakteristickým znakem oboru.

K ČEMU JE DOBRÁ?

Učí studenta chápat jevy v souvislostech a s jistým nadhledem. Z toho důvodu se upouští od převážně popisného, případně encyklopedického charakteru, opírajícího se o  učení „zbytečných údajů“ (rozlohy států, počty obyvatel, ..).

Směřuje k hlubšímu poznání studovaných souvislostí, které vycházejí z analytických rozborů.  Chci –li znát příčiny vzniku nějakého jevu, měl bych se zabývat faktory, jež daný jev ovlivňují. Do jaké hloubky a proč. 

Umění analytického rozboru může posloužit i jako podklad pro syntetický závěr. Vyžaduje tak pokročilejšího studenta, jenž pochopil „umění“ se učit. A geografie k této pokročilosti vychovává. Výborný student geografie se nenechá „opít“ rohlíkem. Má přehled i znalosti. Pochopitelně, chci –li něco analyzovat, musím o tom něco vědět.

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ:

Geografie fyzická (přírodní)

Geografie socioekonomická (společenskohospodářská)

Geografie regionální (oblastní)


Osnovy předmětu:


Osnovy


Doporučená a povinná literatura:

Doporučená literatura


Obrázky atlasů a jednotlivých učebnic


(předmětová komise zeměpisu)